Zorg op school

Zorg voor alle kinderen gebeurt in elke klas. Zo zijn er flexibele organisatievormen die voor de ganse school worden genomen:

  • differentiatie binnen de klas (o.a. 3-sporen)
  • klasoverschrijdende activiteiten (o.a. voor lezen)
  • co-teaching
  • groepswerk
  • contractwerk

We voorzien extra zorg voor kinderen die om een bepaalde reden extra hulp of aandacht nodig hebben.

Leerkracht in de klas

De leerkrachten vormen de basis voor het zorgbeleid op school. Zij observeren, begeleiden en bieden hulp in de klas. Verder hebben zij ook een signaalfunctie: zij informeren het zorgteam bij moeilijkheden.

Zorgteam

Het zorgteam in onze school bestaat uit: de leerkracht van de klas, de zorgleerkracht, de ATN-juf, de zorgcoördinator en de directie. Problemen kunt u altijd bij hen melden. Het zorgteam zorgt voor opvolging, screening, het creëren van formele overlegmomenten en het leerlingvolgsysteem. Het is het zorgteam dat bespreekt of een kind al dan niet nood heeft aan extra begeleiding.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is de draaischijf van het zorgteam. Zij coördineert alle zorgactiviteiten en coacht waar nodig.

Contact: Wenny Gurdebeke

zorg@zilvermeeuwblankenberge.be

Extra ondersteuning

De extra ondersteuning kan heel wat verschillende zaken inhouden.
Hierbij enkele voorbeelden:

KLASLEERKRACHT BEGELEIDT DE KINDEREN.

Alle leerkrachten begeleiden hun leerlingen met de grootste zorg. Ze bieden bijkomende maatregelen voor kinderen met een leerstoornis (Sticordi), maar ook voor kinderen die meer aankunnen hebben zij oog. Deze kinderen bieden ze extra uitdagingen en verdiepingsleerstof. Zo werken ze elke dag aan het welbevinden van onze kinderen, want dit vinden we het allerbelangrijkste!

MDO

Meermaals per jaar vindt een multidisciplinair overleg plaats waarbij het zorgteam en CLB aanwezig zijn. Er wordt besproken welke hulp aan het kind kan geboden worden. Indien er extra testen of externe begeleiding noodzakelijk worden geacht, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

CLB

CLB staat voor centrum voor leerlingbegeleiding. Deze centra werken gratis en onafhankelijk van de school. Zij zijn actief op vier domeinen: leren en studeren, schoolloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg (medisch onderzoek).

De opvolging van de leerplicht en medische onderzoeken door het CLB zijn verplicht. Het CLB werkt eveneens op vraag van de ouders en de school. Informatie wordt op vertrouwelijke manier behandeld.

CLB Connect – 050/44.50.10 – info@clbconnect.be

ONDERSTEUNINGSNETWERK

Ook werken we samen met een ondersteuningsnetwerk. Dit is een samenwerking tussen het gewoon onderwijs, buitengewoon onderwijs en het CLB. In deze samenwerking gaan we – voor leerlingen die dit nodig hebben- samen op zoek naar de beste begeleiding en ondersteuning.

Contactgegevens

Zorgcoördinator school :  zorg@zilvermeeuwblankenberge.be